XFLAG

什麼是 Tsum Tsum 盒子?

你可從這些盒子獲得 Tsum Tsum。共有兩種類型的盒子。一種可以使用靈球購買,另一種可使用金幣購買。盒子裡有一個隨機的 Tsum Tsum。不知道你會得到哪個 Tsum Tsum 呢?

 

*你可能會獲得已經持有的 Tsum Tsum。