XFLAG

ฉันไม่สามารถตั้งค่า Location Services ของฉันได้ ช่วยฉันหน่อย!

เมื่อใช้ Android:
ไปที่เมนูตั้งค่าของอุปกรณ์ของคุณ แสดงผล Location Services แล้วเปิดการใช้งาน Access Location รวมถึงคุณควรเปิดใช้งานฟังก์ชั่น GPS ด้วยเช่นกัน

เมื่อใช้ iOS:
ไปที่เมนูตั้งค่าของอุปกรณ์ของคุณ จากนั้นเข้าไปที่ Privacy เปิดใช้งาน Location Services และตรวจสอบให้แน่ใจว่า MARVEL ซูม ซูม นั้นอยู่ในรายการที่เปิดใช้งานอยู่