XFLAG

พลังงานคืออะไร?

พลังงานจะถูกใช้เมื่อคุณเล่นเกม จำนวนพลังงานที่ใช้จะขึ้นอยู่กับชนิดของด่านหรือการต่อสู้