XFLAG

ภารกิจพิเศษคืออะไร?

ภารกิจพิเศษคือภารกิจยากๆ ที่อยู่ตอนจบด่าน สามารถปลดล็อคได้โดยการเก็บดาวจากด่านต่างๆ เข้าเล่นภารกิจพิเศษเพื่อทดสอบความสามารถของคุณ!